Rekrutacja na studia III stopnia

Warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie w Akademii Morskiej w Gdyni w roku akademickim 2017/2018

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra lub tytuł równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez uczelnię. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z obowiązującymi przepisami za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się w terminie do 1 października każdego roku. W przypadkach indywidualnych, za zgodą rektora, przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

Podstawą przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją Doktorską Studium Doktoranckiego. Warunkiem przyjęcia jest wcześniejsze uzgodnienie z przyszłym promotorem, że podejmuje się opieki naukowej oraz wstępne określenie tematyki doktoratu. Od decyzji Komisji istnieje możliwość odwołania się do dziekana Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni.

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie oraz miejscu następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. 3 fotografie,
 4. kserokopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię,
 5. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów I-go i II-go stopnia,
 6. zaświadczenia o znajomości języków obcych w przypadku gdy kandydat takie posiada,
 7. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki,
 8. absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju,
 9. dowód wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie w wysokości 85 zł,
 10. inne, potwierdzające:
  - udział w stażach, praktykach zagranicznych, konferencjach, seminariach, konkursach, itp.,
  - pracę w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, itp.

 

WZORY DOUMENTÓW

 • Deklaracja opiekuna naukowego
 • Podanie
 • Kwestionariusz osobowy

TERMINY REKRUTACJI

Studia Stacjonarne i niestacjonarne:
Od 4.05.2016r – zgłoszenie elektroniczne

Rekrutacja :
01.06.2016r. – 15.07.2016r –przyjmowanie dokumentów
19.07.2016r – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji
22.07.2016r – ostateczny termin składania oryginałów dyplomów (odpisów dyplomu)
25.07.2016r – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

Rekrutacja dodatkowa (jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

II TURA REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE

 

rozmowy rekrutacyjne dla kandydatów na studia doktoranckie odbędą się 27.09.2017 godz. 10.15.

01.08.2016r. – 23.09.2016 – przyjmowanie kompletu dokumentów w godz. wskazanych na stronie internetowej
28.09.2016r.- ogłoszenie wyników rekrutacji dodatkowej

Podstawa prawna:
Podstawa prawna
Uchwała Nr 355/XV Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2016r.

http://bip.am.gdynia.pl/sites/default/files/zalaczniki/355-xv.pdf

Podmiot udostępniający: 

WE

Wytworzył informację:

Kalina Detka
23.03.2017
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 23.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
J.Retzlaff 08.09.2017